เกร็ดความรู้

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน ใน “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง แก่มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน ใน “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”
สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง แก่มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบชุดตู้ยาโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง

         

            20 กันยายน 2562 – ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็น  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยพันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาชุดตู้ยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งหนังสือ "คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคและอาการที่พบบ่อย” ฉบับภาษาไทย-มลายู สำหรับโรงเรียน 300 แห่ง ในพื้นที่ มูลค่ารวม 4,999,700 บาท โดยมีพิธีส่งมอบชุดตู้ยาโรงเรียนดังกล่าว ให้แก่ ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ภักดี โพธิศิริ  ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ผู้ริเริ่มดำเนินการ “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” และพันเอก เทียรธรรศน์ ศุภประเสริฐ เสนาธิการ กองพลรบพิเศษที่ 1 ผู้แทนหน่วยทหารที่ร่วมดำเนินการจัดส่งชุดตู้ยาฯ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความขาดแคลน
 
            มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินกิจกรรมด้านยาและสุขภาพเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ได้ริเริ่มดำเนินการ “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ด้วยวัตถุประสงค์ในการระดมทุนสำหรับจัดซื้อชุดตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จัดอบรมความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานให้แก่คุณครูและนักเรียนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพและความเจ็บป่วยเบื้องต้นของตนเองและครอบครัวได้ โดยร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยงานทหารในพื้นที่ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดส่งชุดตู้ยาโรงเรียนฯ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่  ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนิน “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” มูลนิธิ วพย. ได้ระดมทุนและส่งมอบชุดตู้ยาโรงเรียนฯ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคนไปแล้วจำนวน 180 ชุด  
 
            สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหน่วยงานที่มีนโยบายสนับสนุนโครงการที่คำนึงถึงความรับผิด ชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมายาวนาน ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของ “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 4,999,700บาท แก่มูลนิธิ วพย.  ในการจัดหาและส่งมอบชุดตู้ยาโรงเรียนฯ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 300 แห่ง  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาสังคมในเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทย โดยพันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีพิธีส่งมอบชุดตู้ยาโรงเรียนฯ ดังกล่าว ให้แก่ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานมูลนิธิ วพย. พร้อมด้วย พันเอกเทียรธรรศน์ ศุภประเสริฐ เสนาธิการ กองพลรบพิเศษที่ 1 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ“โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” กิจกรรมนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งต่อกำลังใจไปสู่ประชาชนในพื้นที่ และช่วยให้โรงเรียนในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยเบื้องต้นของนักเรียน คุณครู และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ นำไปสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยาอย่างถูกต้อง เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ความสำเร็จในครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจอันสำคัญให้แก่มูลนิธิ วพย. และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ที่จะมุ่งมั่นสานต่อ “โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีกับเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป
 
พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัยระบบยา (วพย.)
รองศาสตรจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิ วพย.
พันเอก เทียรธรรศน์ ศุภประเสริฐ เสนาธิการ กองพลรบพิเศษที่ 1
และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีมอบชุดตู้ยาโรงเรียนฯ
 
 

ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์