ความเป็นมาโครงการตู้ยาโรงเรียน

Picture

2552

- เริ่มต้นโครงการตู้ยา
- ทำการสำรวจห้องพยาบาลและตู้ยาโรงเรียน
- จัดทำหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย

Read more พ.ศ. 2552
Movie

2553

- จัดอบรมให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้องสนับสนุนโดย BUPA Giving
- มอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

Read more พ.ศ. 2553
Picture

2554

- สำรวจห้องพยาบาลและตู้ยาโรงเรียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
- มอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
- จัดอบรมให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้องสนับสนุนโดย PTTGC

Read more พ.ศ. 2554
Location

2556

- สำรวจห้องพยาบาลและตู้ยาโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more พ.ศ. 2556
Location

2557

- จัดทำหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย มลายู)
- เปิดตัวโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้
- มอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- มอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในโครงการของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

Read more พ.ศ. 2557
Movie

2558

-จัดอบรมให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับโรงเรียนในโครงการของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
- เปิดตัวโครงการ "ตู้ยาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

Read more พ.ศ. 2558