ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ (ชุมชนกือบงกาแม) - แวอิสมาแอ กาแบ

    ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่ละบ้านหรือชุมชนจึงจำเป็นต้องมียาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้ประชาชนใช้รักษาตนเองเบื้องต้น หากขาดแคลนยาจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความยากลำบากในการดำรงชีวิต
    ชุมชนกือบงกาแม เป็นชุมชนที่มีความขาดแคลนยารักษาโรคและยาสามัญประจำบ้าน ทำให้ประชาชนมีความเดือนร้อนมากในยามเจ็บป่วย ไม่สามารถหายามารักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ทันที เนื่องจาก ชุมชนไม่มียาและเวชภัณฑ์ประจำชุมชนที่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งชุมชนอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ปัญหาการขาดแคลนยายังส่งผลให้ประชาชนส่วนมาก หันไปพึ่งวิธีการรักษาที่ผิดวิธี เช่น การใช้ยาสมุนไพร โดยไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง
    ข้าพเจ้าอีหม่ามประจำมัสยิดอัลสวุสตอ ชุมชนกือบงกาแม ในนามตัวแทนของประชาชน ชุมชนกือบงกาแม จึงมีความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน เพื่อบริจาคยารักษาโรคที่จำเป็นและยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ยาประจำชุมชน ให้ประชาชนได้ร่วมกันใช้ยาในยามเจ็บป่วย ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนอย่างยิ่ง

 

นายแวอิสมาแอ กาแบ
อุสตาซ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
อิหม่าม ประจำมัสยิดอัลสวุสตอ  ชุมชนกือบงกาแม
เขตเทศบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังกวัดนราธิวาส

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์